Zásady ochrany osobních údajů společnosti Recticel pro zákazníky, koncové uživatele a dodavatele

 

Poslední aktualizace: 1. července 2019

 

Rozsah

Tyto zásZásady Oznámení o ochranyě osobních údajů na webových stránkách - pro návštěvníky webových stránek společnosti Recticel ady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost Recticel N.V. / S.A., se sídlem Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, Belgie, zapsanou v belgickém obchodním rejstříku vedeném u soudu v Bruselu pod reg. číslem 0405 666 668, DIČ: BE0405 666 668, a její dceřiné a přidružené společnosti v EHP (dále jen „Recticel“, my, nás nebo naše, přičemž nevyplývá-li z kontextu něco jiného, zahrnuje Recticel i Matrace Sembella), jak je uvedeno v naší poslední výroční zprávě na webové stránce naší společnosti. 

V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů v České republice se obracejte na společnost Matrace Sembella s.r.o., se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 082 11 094, DIČ: CZ08211094, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78737 (dále jen „Matrace Sembella“), která je jako správce odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů.

 

Jedná se o osobní údaje, které společnost Recticel zpracovává ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a budoucím a skutečným koncovým spotřebitelům. Na některé z našich služeb se mohou vztahovat další zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat v případě, že pro příslušnou službu platí další zásady ochrany osobních údajů. Pro účely zpracování osobních údajů společnostmi Recticel při procházení našich webových stránek odkazujeme na naše „Zásadyochrany osobních údajů na webových stránkách - pro návštěvníky webových stránek společnosti Recticel“.

 

Tyto i další zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby aktualizovat na základě změn postupů zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na našich internetových stránkách. Tyto i další zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali. 

Společnost Recticel se zavázala dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. 

 

Pro jaké účely společnost Recticel zpracovává osobní údaje pro koncové spotřebitele, zákazníky nebo dodavatele?

Ve vztahu k zákazníkům, koncovým spotřebitelům a dodavatelům společnost Recticel zpracovává osobní údaje za účelem provádění činností, které jsou součástí našich obchodních činností, jako jsou:

·       Vyřizování objednávek a řízení zásob, včetně prodeje zboží prostřednictvím e-shopu

·       Vztahy se zákazníky a dodavateli

·       Poskytování nebo vyžádání informací o produktech a službách, které společnost Recticel získává nebo dodává 

·       Platné právní nebo regulační požadavky nebo zajištění souladu s právními předpisy

·       Finanční účetnictví a fakturace

·        Přímý marketing a marketingové průzkumy

·       Řešení otázek, stížností a požadavků, včetně sociálních médií zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů našich zákazníků nebo dodavatelů a potenciálních a skutečných koncových spotřebitelů

·       Správa a řízení sporů

·       Vztahy s veřejností a rozvoj podnikání

·       Analýza rizik a kontroly náležité péče týkající se produktů a služeb, které byly získány nebo dodány

·       Statistika

·       Kontrola a zabezpečení přístupu 

·       Ochrana našich práv a práv našich obchodních partnerů

 

Které osobní údaje zpracovává společnost Recticel pro tyto účely?

Pro tyto účely může společnost Recticel používat mimo jiné:

Zákazníci e-shopu: 

·       Údaje z objednávek v e-shopu (kontaktní údaje jako je vaše jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a dále komunikační jazyk, platební údaje)

·       Údaje z registrace v e-shopu (kontaktní údaje jako je vaše jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, a dále komunikační jazyk, platební údaje)

·       Podrobnosti o stížnostech a reklamacích

Ostatní zákazníci, spotřebitelé a dodavatelé, včetně zákazníků e-shopu:

·       Kontaktní údaje (například údaje, které se obvykle uvádějí na vizitkách, jako je vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, komunikační jazyk, vaše dostupnost, vaše profesionální oblast odpovědnosti)

·       Historie, kdy a kde se setkáváme, a údaje o komunikaci

·       Zaměstnání v minulosti, detaily o vzdělání, publikace nebo příspěvky (například pokud je to relevantní pro zamýšlené partnerství mezi firmou Recticel a společností, ve které pracujete)

·       Podrobnosti o stížnostech a reklamacích

·       Životní styl a sociální situace, pokud jste tyto informace dobrovolně poskytli (například zábava, preference jídla, narozeniny)

·       Citlivé údaje (zvláštní kategorie údajů) pro specifické, výslovné účely (například údaje o ochraně zdraví při návštěvě určitých částí našich prostor) 

Tyto údaje shromažďujeme, když nám je sami poskytnete, nebo pokud  nám tyto údaje poskytnou jiné osoby (např. váš zaměstnavatel, poskytovatel služeb třetí strany) nebo proto, že jsou veřejně dostupné.

 

Jaký je právní základ pro zpracování těchto údajů pro tyto účely?

Vaše osobní údaje používáme k výše uvedeným účelům, protože:

·       Společnost Recticel je povinna plnit zákonem stanovenou povinnost (včetně povinností stanovených nařízením jakéhokoli soudu nebo regulačního orgánu zpracovávat osobní údaje (např. uchovávat účetní a jiné podobné záznamy, poskytovat informace veřejným orgánům),

·       Zpracovávání osobních údajů je nutné za účelem uzavření, plnění nebo ukončení smluvního vztahu (např. plnění objednávek z e-shopu, používání a udržování CV konzultantů nebo osob spolupracujících s dodavatelem s cílem rozhodnout, zda s nimi pracovat),

·       Je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Recticel, ale pouze pokud tyto zájmy nejsou podřazené zájmům nebo základním právům a svobodám jednotlivce (např. můžeme požádat o formální identifikaci před tím, než vám z bezpečnostních důvodů umožníme přístup do našich budov, za účelem vyřizování reklamací a soudních řízení, za účelem prevence podvodů a zneužívání našich služeb a za účelem zajištění bezpečnosti dat, systémů a sítě, jsme rovněž oprávněni zpracovávat údaje pro účely komunikace se zákazníky a marketingu).

·       V některých případech můžete být vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takovýto svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.  

Přenos a sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi společnosti Recticel (tedy společnostmi ze skupiny Recticel), příslušnými orgány, vaším zaměstnavatelem a/nebo jejich poradci, vašimi poradci, s externími poskytovateli služeb, kteří poskytují služby pro společnost Recticel, například společnost, která doručí vaši objednávku na vaši adresu nebo která pro nás zasílá bulletiny, nebo s jinými třetími stranami, které s ohledem na okolnosti potřebují vaše osobní údaje pro účely a důvody uvedené výše. 

Vaše údaje můžeme převést společnosti Recticel nebo třetí straně usazené mimo EHP. Pokud tak učiníme, implementujeme dohody o přenosu osobních údajů na základě standardních smluvních doložek, zveřejněných Evropskou komisí, abychom vaše osobní údaje ochránili, nebo tak učiníme jinými odpovídajícími prostředky. Chcete-li další informace, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“.

 

Vaše práva 

Pokud jste rezidentem v Evropském hospodářském prostoru, máte v závislosti na situaci a podmínkách uvedených v GDPR právo: (a) být informován o zpracování vašich osobních údajů; (b) přistupovat k vašim osobním údajům včetně práva žádost o jejich kopii; (c) požádat o opravu vašich osobních údajů; (d) právo na přenositelnost, tedy právo požádat o přenos vašich osobních údajů; (e) požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů; (f) vznést námitku proti  zpracování vašich osobních údajů, a to zvláště pro přímý marketing; (g) požádat o vymazání vašich osobních údajů; (h) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a (i) pokud jste poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. 

Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu ve vaší zemi. 

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“. 

 

Recticel vaše data uchovává

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat nejdéle po následující dobu: (a) dokud je to nezbytné pro účel, pro který jsou požadovány, (b) zákonného období uchovávání, (c) dokud mohou vzniknout soudní spory nebo jiná řízení týkající se příslušné činnosti.

Je-li právním základem pro zpracování údajů váš souhlas, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje po dobu maximálně 2 (dvou) let. Když vám poskytneme možnost odhlásit se a vy se rozhodnete této možnosti nevyužít, doba 2 (dvou) let se počítá od data, kdy jsme vám odhlášení nabídli. 

Během doby, kdy uchováváme vaše osobní údaje, přijmeme technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů tak, abychom je ochránili, včetně navrhování a provádění postupů týkajících se kontroly přístupu k osobním údajům, fyzické kontroly přístupu do budov, šifrování, a antivirového software. Dále poskytujeme zaměstnancům školení o ochraně dat a zabezpečení IT.

 

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto webu nebo toho, jakým způsobem respektujeme vaše právo na soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím písemně na adrese Matrace Sembella s.r.o.,  Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, nebo e-mailem na adrese soukromidat@matracesembella.cz  

Pokud od nás nedostanete přiměřenou odpověď, nebo i z jiných důvodů, máte právo podat stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu v České republice, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail:posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2nm, webové stránky: https://www.uoou.cz.